Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Bên cạnh đó, những tin tức, bài viết liên quan tới những sự kiện, hoạt động nổi bật của công ty cũng được đăng tải để khách hàng có được một cái nhìn chân thực về tổ chức và con người EFFECT.

Các chức năng cơ bản EFFECT - HCSN

 

STT 

 

  Nghiệp Vụ Cấp I      

 

Nghiệp Vụ Cấp II

   1

  Quản lý việc tiếp nhận và sử dụng ngân sách nhà nước                    

 Nhận dự toán
 Điều chỉnh dự toán
 Tạo và in giấy rút dự toán
   - Rút dự toán nhập quỹ tiền mặt.
   - Rút dự toán chuyển vào TK ngân hàng của đơn vị.
   - Rút dự toán kiêm chuyển khoản chi trả cho đơn vị khác.
 Hủy dự toán
 Tạo và in bảng kê chứng từ thanh toán:
   - Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán
   - Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng chưa cấp dự toán
   - Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi
   - Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi
    2
  Quản lý thu chi tiền mặt
   - Thu tiền mặt (VND và ngoại tệ)
   - Chi tiền mặt (VND và ngoại tệ)
   - Báo cáo sổ quỹ tiền mặt (VND và ngoại tệ)
    3
   Quản lý thu chi tiền gửi
  ngân hàng
 Thu tiền ngân hàng:
   - Nhập TGNH từ quỹ tiền mặt
   - Nhập từ công nợ phải thu
 Chi tiền ngân hàng:
   - Lập Ủy nhiệm chi theo mẫu của ngân hàng
   - Rút TGNH nhập quỹ TM
   - Chuyển khoản trả tiền cho nhà cung cấp, trả lương qua thẻ ATM…
 Báo cáo sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
    4
 
  Quản lý vật tư, công cụ
  dụng cụ                                                        
    - Nhập kho vật tư, công cụ dụng cụ mua trong nước
    - Nhập kho vật tư, công cụ dụng cụ nhập khẩu.
    - Xuất kho vật tư phục vụ hoạt động của đơn vị theo các phương pháp: FIFO, Bình quân gia quyền cuối tháng, Bình quân gia quyền tại thời điểm, Đích danh.
    5
  Quản lý tài sản cố định
   - Ghi tăng TSCĐ do mua mới
   - Ghi tăng TSCĐ do cấp trên cấp hoặc nhận viện trợ, tài trợ
   - Ghi giảm TSCĐ chuyển thành CCDC
   - Ghi giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán
   - Tính khấu hao, hao mòn TSCĐ
   - Báo cáo nhập xuất kho vật tư (số lượng và tiền) Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ
   - Bảng tính khấu hao, hao mòn TSCĐ
    6
   Quản lý công nợ
   - Theo dõi công nợ phải thu
   - Theo dõi công nợ phải trả
   - Báo cáo tổng hợp công nợ Sổ chi tiết công nợ phải thu Sổ chi tiết công nợ phải trả
    7
    Quản lý lương và
 các khoản trích theo lương
   - Lương
   - Các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
   - Quản lý thu nhập chi tiết đến từng cán bộ nhân viên
    8
   Quản lý kế toán tổng hợp
   - Các nghiệp vụ kế toán khác, bút toán hạch toán tổng hợp
   - Các bút toán thuế GTGT
   - Các bút toán tự động kết chuyển cuối năm, bút toán kết chuyển sau khi được duyệt quyết toán, bút toán kết chuyển nguồn.
    9
   Quản lý danh mục kế toán
   - Đặt ẩn hiện các dòng trong danh mục fix sẵn theo quy định chung của nhà nước như: Nguồn NS, Chương, Loại khoản, Mục tiểu mục… chỉ update khi có thông tư do Nhà nước ban hành
   - Thêm, bớt, sửa các dòng trong danh mục phục vụ định khoản kế toán do đơn vị tự quản lý
    10
   Quản lý phân quyền dữ liệu
 Phân quyền chức năng (nhập liệu / xem báo cáo / tìm kiếm dữ liệu…)
   - Phân quyền nhập liệu (chỉ hạch toán được một số loại chứng từ)
   - Phân quyền sửa, xóa (được quyền sửa xóa dữ liệu do user đó tạo ra hay user khác)
   - Khóa sổ dữ liệu.
   - Tạo mới user, thay đổi mật khẩu.

 

 

Đánh giá trên Facebook

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn