Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT cũng có liên kết với các tổ chức, đơn vị giáo dục đào tạo và có mối quan hệ hợp tác rất tốt. Các trung tâm đào tạo lớn như Học Viện Tài Chính, Đại Học Hà Nội, Đại học Công Nghiệp…đã đưa phần mềm EFFECT vào phục vụ công tác đào tạo giảng dạy hơn 10 năm nay
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ EFFECT E-LEARNING
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN LƯC VIỆT - VIETSOURCING
Học viện Hậu cần
Trung Tâm Kế Toán Miền Bắc
Đại học Hà Nội
Học viện tài chính