Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Tồn tại song song với các sản phẩm ngoại, phần mềm quản lý tổng thế doanh nghiệp ERP cung cấp bởi EFFECT vẫn chứng tỏ được những lợi thế riêng, mang những yếu tố đặc thù phù hợp với các doanh nghiệp trong nước, đồng thời khẳng định và củng cố niềm tin về một sự thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa phần mềm ERP ngoại và nội địa.