Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT-ERP là sản phẩm lớn nhất và chiến lược nhất của công ty trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp. Qua nhiều năm không ngừng phát triển và hoàn thiện sản phẩm, EFFECT - ERP cho đến nay đã trở thành một giải pháp quản trị toàn diện, bao phủ nhiều mảng nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp tổng thể.

Phân biệt giữa ERP và kế toán

  Cả phần mềm kế toán quản trị và phần mềm ERP đều có mục đích chung là phục vụ công việc quản lý doanh nghiệp. Có những modules có mặt trong các hệ thống ERP nước ngoài nhưng đồng thời cũng có mặt trong các phần mềm kế toán Việt Nam như modules quản lý kho (Inventory), quản lý bán hàng (sales). Vậy thì phần mềm kế toán và phần mềm ERP khác nhau ở chỗ nào? Tại sao doanh nghiệp nhỏ chỉ cần đến phần mềm kế toán là đủ và nói chung không có nhu cầu trang bị hệ thống ERP? Ta hãy cùng nhau xem xét vấn đề này.
 
  Mục đích đầu tiên của phần mềm kế toán là xử lý các số liệu để đưa ra được các báo cáo kế toán đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn... trong đó việc tuân thủ chế độ kế toán nhà nước là việc đầu tiên và cũng là việc bắt buộc đối với phần mềm kế toán. Các phần mềm kế toán ngày nay có thêm các chức năng kế toán quản trị để phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp. Hệ thống ERP cũng có mục đích là giúp doanh nghiệp trong công việc quản lý các nguồn lực nhưng phần mềm ERP thuyên về mục đích quản lý nhiều hơn mục đích kế toán.
 
  Khác nhau cơ bản giữa phần mềm kế toán và hệ thống ERP
 
  Phần mềm kế toán luôn xử lý các dữ liệu đã xảy ra, tập hợp, thống kê, tính toán và đưa ra các báo cáo còn hệ thống ERP nhắm vào các quy trình tác nghiệp và các công việc hoạch định, khâu xử lý kế toán trên hệ thống ERP chỉ là khâu cuối cùng và mang tính kết quả từ các modules phía trước. Như vậy phần mềm kế toán có đầu vào là kết quả của những hoạt động của doanh nghiệp (mua bán hàng hoá vật tư, thu chi tiền mặt, tiền gửi...) còn hệ thống ERP thực hiện các công việc lập kế hoạch và điều hành để tạo ra các hoạt động của doanh nghiệp. Đây là khác nhau cơ bản nhất giữa phần mềm kế toán và hệ thống phần mềm ERP. Một ví dụ minh hoạ đơn giản nhất là: Phần mềm ERP quản lý việc hình thành các số liệu trên phiếu xuất vật tư (nguyên nhân tại sao có các số liệu trên phiếu xuất), còn phần mềm kế toán sử dụng các số liệu có sẵn trên phiếu xuất để quản lý tồn kho và đưa ra các báo cáo thống kê. Phần mềm ERP kiểm soát số liệu trên phiếu xuất vật tư theo quy trình (ví dụ: Số lượng vật tư xuất phải nằm trong khuôn khổ định mức vật tư cho sản phẩm, và số lượng sản phẩm lại phụ thuộc kế hoạch sản xuất...), còn phần mềm kế toán không kiểm soát được số liệu này (ví dụ: Kho xuất bao nhiêu thì bộ phận kế toán sử dụng số liệu tương ứng mà không thể kết luận được rằng số liệu này là đủ hay thiếu - việc kiểm soát số liệu này nằm ngoài phạm vi phần mềm kế toán).
Đánh giá trên Facebook