Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Có được kế toán EFFECT kinh nghiệm từ 1997. Có được Vpar Manufactory cho doanh nghiệp Nhật, từ 2008. Có được E - DMS cho doanh nghiệp lớn nước ngoài từ 2014 Có được TDB - service kết nối các ứng dụng chắc chắn, linh hoạt.

SX Thực tế thành công

Trên 20 000 người dùng EFFECT Trên 2000 người dùng Vpar CRM Trên 3000 người dùng E - DMS
 
Đánh giá trên Facebook