Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Có được kế toán EFFECT kinh nghiệm từ 1997. Có được Vpar HRM cho doanh nghiệp Nhật, từ 2008 Có được E - DMS cho doanh nghiệp lớn nước ngoài từ 2014. Có được TDB - service kết nối các ứng dụng chắc chắn, linh hoạt.

NS Thực thế thành công

Trên 20 000 người dùng EFFECT Trên 2000 người dùng Vpar CRM Trên 3000 người dùng E - DMS
Đánh giá trên Facebook