Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Các modul chức năng chính của E-DMS

I.Phần Back Office: Portal và Web quản trị (Phân hệ dành cho Sale Admin)

 1. Quản lý nhân sự

 2. Quản lý Sản phẩm, dịch vụ.

 3. Quản lý kế hoạch.

 4. Báo cáo thống kê, Dash Board.

 5. Module liên kết với các HT ngoài.

II. Phần Front Office: Mobile App (Dành cho các vị trí trong kênh phân phối)

 1. Phân hệ dành cho Quản lý vùng (City Leader & PO )

 2. Phân hệ dành cho Quản lý nhóm (Team Leader)

 3. Phân hệ dành cho Quản lý nhóm bán hàng (Sale Rep.)

 4. Phân hệ dành cho Nhân viên bán hàng (Field Sales)

 

Đánh giá trên Facebook